×

Μήνυμα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε.Ε.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, πλοήγησης και άλλων λειτουργιών. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας.

Προβάλετε τα έγγραφα της οδηγίας ηλεκτρονικού απορρήτου

Έχετε αρνηθεί τα cookies. Η απόφαση αυτή μπορεί να αντιστραφεί.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

nurse_1Η νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείου σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο τομείς.

Της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐσταται η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας η οποία υποβοηθείται στο έργο της από την Νοσηλευτική Επιτροπή. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας διαρθρώνεται σε δύο τομείς.

Ο Πρώτος τομέας διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τα

  • Τμήματα του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας,
  • τα Διατομεακά Τμήματα και
  • τον Εργαστηριακό Τομέα.

Ο Δεύτερος τομέας διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τα

  • Τμήματα του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας,
  • τα Χειρουργεία καθώς και
  • τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Όλα τα παραπάνω τμήματα διοικούνται από προϊστάμενες ή υπεύθυνες νοσηλεύτριες.

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.