ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1Α/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 30192700-8)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 50.998,56€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (44.518,39€ για το Νοσοκομείο και 6.480,17 € για τις ΜΥ-ΠΕΔΥ) και ημ/νία διενέργειας 03/12/2015 (ώρα : 12.30 ).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επαναπροκήρυξη πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:  03/12/2015 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 13:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 50.998,56 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (44.518,39€ για το Νοσοκομείο και 6.480,17 € για τις ΜΥ-ΠΕΔΥ)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  (30192700-8) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια τουέτους.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 57/Α/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 33172000-6)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 04/12/2015 (ώρα : 13.00 μ.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 03/12/2015 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 12.30 Μ.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΣΙΜΟΥ ΦΟΡΕΑ  7131
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33172000-6  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Ως το τέλος του έτους 2015
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 03:15

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πρέβεζα 25/11/2015
Αρ. πρωτ.        8719

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ

                         & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                                                                                                      

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/νση: Σελευκείας 2 Πρέβεζα Τ.Κ : 48100

Πληροφορίες : Μάντζιου Όλγα                                           

Τηλ.: 2682361310

Φαξ: 2682024837

ΑΝΑΚΛΗΣΗ       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

   

Σας ανακοινώνουμε ότι το Δ/Σ του Νοσοκομείου στην με αρ.24/24-11-2015 συνεδρίασή του αποφάσισε την ανάκληση των κατωτέρω διακηρύξεων διαγωνισμών:

  1. 1.57/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 33172000-6) Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 26/11/2015 (ώρα : 13.00 μ.μ.).
  2. 2.53/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟΥ, ΑΠΟΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ CPV 33162100-4). Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 4.878,04 καθαρή αξία, 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟΥ 243,90 καθαρή αξία, 300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ΑΠΟΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 3.252,03 καθαρή αξία, 4.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και ημ/νία 24/11/2015 (ώρα : 12.30 μ.μ.).

Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας γνωρίσουμε την επαναπροκήρυξη των ανωτέρω διαγωνισμών.

                                                                                                                                                      

                                                                                                           

                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                      

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                          ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.53Α/2015

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟΥ, ΑΠΟΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ CPV 33162100-4).Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 6.504,06 καθαρή αξία, 8.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟΥ 243,90 καθαρή αξία, 300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΑΠΟΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 4.878,04καθαρή αξία, 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
και ημ/νία 01/12/2015 (ώρα : 12.30 μ.μ.).