ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10/2016 σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 3999,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α Περιγραφή Είδους ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή Μονάδος ΠΡΟ Φ.Π.Α Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 20
2 ΚΑΡΦΙΔΙΑ Ή ΜΠΕΚ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΚΥΡΤΑ 45Ο 100
3 Τραχειοσωληνεσ με cuff Νο 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 20τεμ/ Νο(160)
4 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 4000
5 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Τ.Κ.Ε 4000
6 Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων 120lt 1
7 ΒΕΛΟΝΗ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ (ατραυματική)22GX88-90mm με ενσωματομένο οδηγό βελόνης 19GX30mm 100
8 ΒΕΛΟΝΗ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ (ατραυματική)27GX90mm με ενσωματομένο οδηγό βελόνης 22GX30mm 50
9 ΒΕΛΟΝΗ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ (ατραυματική)25GX90mm με ενσωματομένο οδηγό βελόνης 21GX30mm 50
10 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ,ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ,60Χ60 ΕΚ.ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΈΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ) . 100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  1. 1.Σύστημα για την μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης με πλαστικό μανόμετρο

Συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης με δυνατότητα μέτρησης της φλεβικής πίεσης 180 cm

>     Ολοκληρωμένο σύστημα σωλήνα μέτρησης της κεντρικής φλεβικής πίεσης με σύστημα ενδοφλέβιας χορήγησης βαρύτητας

>     Μανόμετρο

  1. Βαθμονόμηση από +35 έως -15 cm H20
  2. Καλή ευκρίνεια των τιμών
  3. Δείκτης τόυ μηδενός μετακινήσιμος και στις δύο πλευρές

Άθραυστο πλαστικό Επαναχρησιμοποιήσιμο

   Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ», όπως ακριβώς αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ 1Ο - ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ :7/11/2016   ΩΡΑ:11.00 Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ :7/11/2016   ΩΡΑ:13:30

Για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Προϋπολογισμός 59.333,95 € ΠΡΟ ΦΠΑ &67.047,36 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)