ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργούν τα παρακάτω μηχανήματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών:

 


1. Αξονικός τομογράφος: GE High Speed NX/i.
2. Σταθερό ακτινολογικό: GE Proteus Xr/E
3. Σταθερό ακτινολογικό ακτινοσκοπικό Merate OPERA
4. Φορητό ακτινολογικό: Sham MOBILDRIVE
5. Φορητό ακτινολογικό ακτινοσκοπικό C-arm: Merate MTHF 9S
6. Εμφανιστήριο:KODAK M6B
7. Εμφανιστήριο:KODAK M 7B-E
8. Οδοντιατρικό ακτινολογικό: ORIX 70
9. Εκτυπωτής ξηράς εκτύπωσης ( Laser Camera Kodak DV8100)

Στα Κέντρα Υγείας του Νομού λειτουργούν τα παρακάτω μηχανήματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών:

1. Ακτινολογικό συγκρότημα Phillips Optimus 65 Κ.Υ. Πάργας (Βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης χειριστή)
2. Εμφανιστήριο Aqfa HT 330 Κ.Υ. Πάργας (Βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης χειριστή)
3. Οδοντιατρικό ακτινολογικό Κ.Υ. Πάργας
4. Ακτινολογικό συγκρότημα Medicor EDR 750 B Κ.Υ. Θεσπρωτικού
5. Εμφανιστήριο Kodak Curix 60 Κ.Υ. Θεσπρωτικού
6. Οδοντιατρικό ακτινολογικό Κ.Υ. Θεσπρωτικού
7. Ακτινολογικό συγκρότημα Medicor EDR 750 B Κ.Υ. Καναλακίου
8. Εμφανιστήριο Kodak Curix 60 Κ.Υ. Καναλακίου
9. Οδοντιατρικό ακτινολογικό Κ.Υ. Καναλακίου
10. Ακτινολογικό συγκρότημα Phillips Optimus 65 Κ.Υ. Φιλιππιάδας
11. Εμφανιστήριο Aqfa HT 330 Κ.Υ. Φιλιππιάδας
12. Οδοντιατρικό ακτινολογικό Κ.Υ. Φιλιππιάδας

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας έχοντας υπ’ όψη:

1. την ΚΥΑ Αριθ. 1014 «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» των Υπουργών ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 216 / 6 Μαρτίου 2001 Τεύχος Δεύτερο, όπου προβλέπονται τα παρακάτω:

«2.2 4. Η χορήγηση αδείας λειτουργίας εργαστηρίου ιατρικών εφαρμογών προϋποθέτει την απασχόληση ακτινοφυσικού ιατρικής:

α. ως σύμβουλος για τα εργαστήρια κατηγορίας Α-1 και Χ-1 (εδάφιο3.4.1.1.β)

β. με μερική ή πλήρη απασχόληση για τα εργαστήρια κατηγορίας Α-2, Χ-2 και Χ-3 όπως προβλέπεται στο εδάφιο 3.4.1.1.β., Θ και Β, ανάλογα με το φόρτο του εργαστηρίου κατά την κρίση της Ε.Ε.Α.Ε.

γ. με πλήρη απασχόληση για τα εργαστήρια κατηγορίας Α-3, Χ-3, και Ε με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 2.2.5.»{

2. Το γεγονός πως το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου μας ανήκει στην κατηγορία Χ2 διαθέτει τα αναγκαία Πιστοποιητικά καταλληλότητας από την ΕΕΑΕ και έχει δοθεί η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας.

3. Το γεγονός πως τα Ακτινολογικά Εργαστήρια των ΚΥ ανήκουν στην κατηγορία Χ1.

Προτίθεται να συνάψει σύμβαση με πιστοποιημένο Ακτινοφυσικό ιατρικής ο οποίος θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγκύκλιο της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων(σε εφαρμογή της § 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) και θα πληροί τις σχετικές προδιαγραφές.

 

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται στην κάτωθι δικτυακή διεύθυνση: http://www.eeae.gr/gr/docs/president/_protokolla_aktinologika.pdf

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Γ. Ν. Πρέβεζας

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΌ ΜΗΧ/ΜΑ / ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΌ

ΤΙΜΗ

ΕΜΦΑΝΙΣΤΉΡΙΟ

ΤΙΜΗ

ΣΎΝΟΛΟ

Ακτινολογικό GE Proteus Xr/E

 

 

KODAK M 7B-E

 

 

 

Ακτινοσκοπικό Merate OPERA

 

 

KODAK M6B

 

 

 

Φορητό C-arm: Merate MTHF 9S

 

 

 

 

 

 

 

Οδοντιατρικό Ακτινολογικό K.E.O.M X-R

 

 

 

 

 

 

 

Φορητό ακτινολογικό: ORIX 70

 

 

 

 

 

 

 

Αξονικός τομογράφος: GE High Speed NX/i.

 

 

 

 

 

 

 

Κ. Υγείας

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΤΙΜΗ

ΕΜΦΑΝΙΣΤΉΡΙΟ

ΤΙΜΗ

ΟΔΟΝΤ/ΚΌ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΌ

ΤΙΜΗ

ΣΎΝΟΛΟ

1. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Philips Optimus65

 

 

Agfa/Curix HT330

 

 

Normal Neodent

 

 

 

2. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Μedicor/Edr750B

 

 

Kodak Curix 60

 

 

KEOM X-RAY

 

 

 

3. ΠΑΡΓΑΣ

Philips Optimus65

 

 

Agfa/Curix HT330

 

 

Normal Neodent

 

 

 

4. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

Μedicor/Edr750B

 

 

Kodak Curix 60

 

 

KEOM X RAY/FIAD DR 508/60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ