ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                  Πρέβεζα: 13-01-2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-                  Αρ. Πρωτ.:299

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ         

Tμήμα……….:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες :Δρόσου Χριστίνα

Tηλ. …………:26823 61310

Fax ………   :26820 24837

Tαχ. Δ/νση…..:Σελεύκειας 2

 Τ.Κ………….: 481 00, Πρέβεζα

     ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.000,00 € με Φ.Π.Α.

 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ οικονομική προσφορά ως ακολούθως:

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
  1. 1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
  2. 2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
  3. 3.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  4. 4.Τα στοιχεία του αποστολέα.
 3. 5.Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
 4. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα ακόλουθα:
  1. 1.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της (ΕΠΊ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).
  2. 2.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι θα κόβονται αποδείξεις για κάθε αποστολή, οι οποίες θα παραδίδονται στη Γραμματεία εντός τριών (3) ημερών- ΕΠΊ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. (Σε περίπτωση που δεν κατατίθενται αποδείξεις είτε φωτοτυπίες αυτών ή πληρωμή του μήνα θα καθυστερεί ως την παραλαβή τους).
  3. 3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που δεν παραδίδεται ο φάκελος στον ίδιο τον παραλήπτη αλλά σε κάποιο άλλο πρόσωπο, οφείλουν οι ίδιοι να ενημερώνουν άμεσα την Γραμματεία (Πρωτόκολλο) και να διευθετούν οι ίδιοι το θέμα (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).

   3.4.Η μεταφορά αλληλογραφίας του νοσοκομείου αφορά και το εξωτερικό.

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ
Εντός ορίων πόλης ……€ μέχρι τα …..κιλά βάρους …… € για κάθε επιπλέον κιλό
Εκτός ορίων πόλης …... € μέχρι τα…. .κιλά βάρους …… € για κάθε επιπλέον κιλό

Εκτός Νομού

……€ μέχρι τα .… κιλά βάρους …… € για κάθε επιπλέον κιλό
Εκτός Ελλάδος .........€μέχρι τα ..... κιλά βάρους ........ € για κάθε επιπλέον κιλό

 

Συνολικός προϋπολογισμός 3.000,00 € με ΦΠΑ

Δεκτές μόνο κλειστές προσφορές και μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 18-01-2017 Ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ημερομηνία ανοίγματος οικονομικών προσφορών ΤΕΤΑΡΤΗ 18-01-2017 Ώρα 12:30 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή

                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ