ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                    Πρέβεζα : 21/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-               Αρ. Πρωτ.10257
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για συντήρησης δικτυωμάτων του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.5059/9-6-2017 αίτημα για εργασίες συντήρησης των δικτυωμάτων του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 28/11/2017 ημέρα Τρίτη 10.00π.μ για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των δικτυωμάτων του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 2000€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ0863).
Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.


Για την πραγματοποίηση των εργασιών όπως περιγράφονται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή μπορούν να συμμετέχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.
2. Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Στις κεντρικές εισόδους των ΤΕΠ-ΕΙ του Γ.Ν.Πρέβεζας είναι κατασκευασμένα δύο δικτυώματα 5x6,5 και 6x5,5 τ.μ. έκαστο.
Οι εργασίες συντήρησης οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
1. Επιμελής απόξεση και καθαρισμός όλων των μεταλλικών μερών των ικριωμάτων (σημεία ενώσεως, σωληνώσεις).
2. Διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού υποστρώματος.
3. Τελικός χρωματισμός των επιφανειών ιδίου χρώματος με το υπάρχον (δύο στρώσεις).
4. Καθαρισμός των επιφανειών σκίασης άνωθεν των δικτυωμάτων (πλύσιμο για την απομάκρυνση
ρυπογόνων ουσιών και σκόνης), έλεγχος στερέωσης και στεγάνωσης.


Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται: ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, σκαλωσιών, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου όπως και όλα τα υλικά, οι
εργασίες και οι ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας (να φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ).
Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και πάντοτε υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
Δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο του νοσοκομείου για κάθε ενδιαφερόμενο: καθημερινά 7.00-15.00 (Τηλ.Επικ. 2682361316 κ.Δρόσου Ελένη).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                          Πρέβεζα :20/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                    Αρ. Πρωτ.10220
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Δρόσου Χ.
Tηλ. ……….: 2682361316
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τροχηλάτων κάδων απορριμμάτων .
ΣΧΕΤ.: Το αριθ. Πρωτ.10204/20-11-2017 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση προμήθειας τροχηλάτων κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 24/11/2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11πμ με συνημμένη φωτογραφία ή προσπέκτους, για την προμήθεια τροχηλάτων κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 114,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1381) και του ΚΕΦΙΑΠ συνολικού προϋπολογισμού 404,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899).Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΔΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 6 )
1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40*40*100-120 ΠΕΡΙΠΟΥ (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ)
2. ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΙΑ 36*36*47 (Π*Β*Υ)
3. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
4. ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ(3 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ(3 ΤΕΜΑΧΙΑ)
5. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΠΑΚΙ
6. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ
7. ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΑΒΗ)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ