Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017 13:09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.31/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015 Για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για την δεξαμενή (CPV 24100000-5) και για την προμήθεια αερίων σε φιάλες (CPV 24111900-4)

                                                                                                         ΑΔΑ: 6Φ5Φ469079-ΒΞΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Πρέβεζα: 16-11-2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.ΠΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                                      Αριθ. Πρωτ.: 10095
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες : Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Ταχ. Διεύθ.: Σελευκείας 2
48100, Πρέβεζα


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας


Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
2. Το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) αρθ.57 σύμφωνα με το οποίο «από 1/7/2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/2014(Α΄160), πλήν των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138-139, 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ».
3. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ. 160/8-08-2014) «Μέτρα ανάπτυξης και στήριξης της ελληνικής νομοθεσίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
5. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
9. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν.2286/1996 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
11. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
12. H με αρ. 4708/16-09-2016 (ΦΕΚ Β2937) έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους 2015.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 7417/4-10-2017 απόφαση της 6ης ΥΠΕ περί έγκρισης της τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2015.
14. Το με αριθμ. 24/(θέμα 2)31-10-2017 πρακτικό του Δ.Σ σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού του ΠΠΥΥ2015 για την προμήθεια αερίων και οξυγόνου.
15. Την με αριθμ 31/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρού οξυγόνου και αερίων σε φιάλες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 20-11-2017.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 10015/15-11-2017 ένσταση της εταιρίας SOL HELLAS A.E κατά των όρων της διακήρυξης.
17. Το με αριθμ πρωτ. 10076/16-11-2017 διαβιβαστικό του νοσοκομείου μας περί συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων στις 17-11-2017 για την εξέταση της εν λόγω ένστασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό προμήθεια υγρού οξυγόνου και
αερίων σε φιάλες της με αριθμ 31/2017 διακήρυξης. Η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών θα ανακοινωθεί σε επόμενη απόφαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                                          ΑΔΑ: 7ΖΖΕ469079-ΜΝΝ
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                ΑΔΑΜ: 17PROC002210063
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:9712/8-11-2017
ΤΗΛ.:……….....2682361308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………….: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.31/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015
Για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για την δεξαμενή (CPV 24100000-5) και για την προμήθεια αερίων
σε φιάλες (CPV 24111900-4) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την προμήθεια υγρού οξυγόνου 51.486,78€
συμπ. ΦΠΑ και για την προμήθεια αερίων σε φιάλες 8.965,20€

Διαβάστηκε 154 φορές