ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017

1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα η 1η Επιστημονική Διημερίδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών με πρακτική άσκηση, υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας και της 6ης Υ.Π.Ε.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Πρέβεζας (πρώην ΟΑΣΗ) και θα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες και επίκαιρες εισηγήσεις από ιατρούς με εμπειρία και άποψη, ενώ τη δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση σε προπλάσματα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                  Πρέβεζα :8/11/2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                            Αρ. Πρωτ.9719

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

           

Tμήμα……..:    Οικονομικό

Πληρ………:    Δρόσου Χ.

Tηλ. ……….:   2682361310

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2                      

                        481 00,  Πρέβεζα
               

 ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ.

ΣΧΕΤ. 1) Το αριθ.Πρωτ.9701/8-11-2017 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση προμήθειας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ.

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με email έως 9/11/2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 169,32 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1313). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΚΩΔ. ΠΑΡ.

ΤΙΜΗ ΠΑΡ.

1

Επίδεσμοι ελαστικοί 10cm

500

           

2

Επίδεσμοι ελαστικοί 15cm

400

           
                 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                                                                                         ΑΔΑ: 6Φ5Φ469079-ΒΞΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Πρέβεζα: 16-11-2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.ΠΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                                      Αριθ. Πρωτ.: 10095
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες : Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Ταχ. Διεύθ.: Σελευκείας 2
48100, Πρέβεζα


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας


Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
2. Το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) αρθ.57 σύμφωνα με το οποίο «από 1/7/2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/2014(Α΄160), πλήν των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138-139, 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ».
3. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ. 160/8-08-2014) «Μέτρα ανάπτυξης και στήριξης της ελληνικής νομοθεσίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
5. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
9. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν.2286/1996 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
11. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
12. H με αρ. 4708/16-09-2016 (ΦΕΚ Β2937) έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους 2015.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 7417/4-10-2017 απόφαση της 6ης ΥΠΕ περί έγκρισης της τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2015.
14. Το με αριθμ. 24/(θέμα 2)31-10-2017 πρακτικό του Δ.Σ σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού του ΠΠΥΥ2015 για την προμήθεια αερίων και οξυγόνου.
15. Την με αριθμ 31/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρού οξυγόνου και αερίων σε φιάλες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 20-11-2017.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 10015/15-11-2017 ένσταση της εταιρίας SOL HELLAS A.E κατά των όρων της διακήρυξης.
17. Το με αριθμ πρωτ. 10076/16-11-2017 διαβιβαστικό του νοσοκομείου μας περί συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων στις 17-11-2017 για την εξέταση της εν λόγω ένστασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό προμήθεια υγρού οξυγόνου και
αερίων σε φιάλες της με αριθμ 31/2017 διακήρυξης. Η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών θα ανακοινωθεί σε επόμενη απόφαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                                          ΑΔΑ: 7ΖΖΕ469079-ΜΝΝ
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                ΑΔΑΜ: 17PROC002210063
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:9712/8-11-2017
ΤΗΛ.:……….....2682361308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………….: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.31/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015
Για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για την δεξαμενή (CPV 24100000-5) και για την προμήθεια αερίων
σε φιάλες (CPV 24111900-4) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την προμήθεια υγρού οξυγόνου 51.486,78€
συμπ. ΦΠΑ και για την προμήθεια αερίων σε φιάλες 8.965,20€