ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Πρέβεζα:10/01/2018

                                                                                             Αρ.Πρωτ.:446

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υλικών οστεοσύνθεσης.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 15/01/2018 στις 11 πμ με FAX λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.318,024€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1313.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

A/A ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟΥ

Τιμή Παρ/ου Τιμών

Περιγραφή

TEM

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

Αξία με Φ.Π.Α.

   

Α) ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ. ΙΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9 ΜΕΓΕΘΗ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΤΥΠΟΥΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΑΜΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

2

     
   

Β) ΛΑΜΑ ΟΣΤΕΟΤΟΜΟΥ

2

     
   

Γ) ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΟΣΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ 40gr

2

     
   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

       

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤετPMEETE_Ιανουάριος+0200RΙανPMEET_EETEΙαν+02:000PMEETE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                  Πρέβεζα: 10/01/2018

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-                               Αρ. Πρωτ.:423

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Tμήμα……….:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες :Δρόσου Χριστίνα

Tηλ. …………:26823 61310

Fax  ………    :26820 24837

Tαχ. Δ/νση…..:Σελεύκειας 2

     Τ.Κ………….: 481 00, Πρέβεζα

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000,00 € με Φ.Π.Α.

       Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ οικονομική προσφορά ως ακολούθως:
         1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.   
          2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
           2.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
           2.2 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
          2.3 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
           2.4 Τα στοιχεία του αποστολέα.
          2.5 Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 1. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα ακόλουθα:
  3.1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της (ΕΠΊ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).
  3.2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι θα κόβονται αποδείξεις για κάθε αποστολή, οι οποίες θα παραδίδονται στη Γραμματεία εντός τριών (3) ημερών- ΕΠΊ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. (Σε περίπτωση που δεν κατατίθενται αποδείξεις είτε φωτοτυπίες αυτών ή πληρωμή του μήνα θα καθυστερεί ως την παραλαβή τους).
  3.3 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που δεν παραδίδεται ο φάκελος στον ίδιο τον παραλήπτη αλλά σε κάποιο άλλο πρόσωπο, οφείλουν οι ίδιοι να ενημερώνουν άμεσα την Γραμματεία (Πρωτόκολλο) και να διευθετούν οι ίδιοι το θέμα (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ).
  3.4.Η μεταφορά αλληλογραφίας του νοσοκομείου αφορά και το εξωτερικό.
  3.5 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.    4412/2016 και με τις αριθμ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) και 161/2016 (κατευθυντήρια οδηγία 15) αποφάσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΧΡΕΩΣΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

Εντός ορίων πόλης

……€ μέχρι τα …..κιλά βάρους

…… € για κάθε επιπλέον κιλό

Εκτός ορίων πόλης

…... € μέχρι τα…. .κιλά βάρους

…… € για κάθε επιπλέον κιλό

Εκτός Νομού

……€ μέχρι τα .… κιλά βάρους

…… € για κάθε επιπλέον κιλό

Εκτός Ελλάδος

.........€ μέχρι τα ..... κιλά βάρους

........ € για κάθε επιπλέον κιλό

Μεταφορά κυτίων Μοριακού ελέγχου αίματος στα συμβεβλημένα κέντρα

.........€ μέχρι τα ..... κιλά βάρους

........ € για κάθε επιπλέον κιλό

Συνολικός προϋπολογισμός 4.000,00 € με ΦΠΑ

Δεκτές μόνο κλειστές προσφορές και μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 17-01-2018 Ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ημερομηνία ανοίγματος οικονομικών προσφορών ΤΕΤΑΡΤΗ 17-01-2018 Ώρα 12:30 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή

  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Δ. Υ               

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤετPMEETE_Ιανουάριος+0200RΙανPMEET_EETEΙαν+02:000PMEETE