ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Παρακαλούμε να μη λάβετε υπόψη σας τα αναγραφόμενα εκ΄ παραδρομής στη σελίδα 5 της διακήρυξης ότι δηλαδή ζητούνται “Τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων”.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

ΔευAMEETE_Φεβρουάριος+0200RΦεβAMEET_EETEΦεβ+02:000AMEETE