ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                Πρέβεζα :11/05/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                          Αρ. Πρωτ.4594
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων (δύο γραφείων) στο Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθ. Πρωτ.4530/10-05-2018 αίτημα για εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων στο Γ.Ν. Πρέβεζας

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 18/05/2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00π.μ για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων στο Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ0863).
Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.


Για την πραγματοποίηση των εργασιών όπως περιγράφονται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή μπορούν να συμμετέχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.
2. Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
Στο χώρο του α’ ορόφου των Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου θα διαμορφωθούν δύο χώροι οι οποίοι θα διατεθούν ως γραφεία ιατρών.
Οι εργασίες οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
1. Κατασκευή των χώρων με χρήση γυψοσανίδων, Στις εργασίες περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός και η κατάλληλη μόνωση αλλά και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν (Πίν.αα1).
2. Επιμελής προεργασία των επιφανειών που θα κατασκευαστούν και χρωματισμών αυτών με τη χρήση υλικών κατάλληλων για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (απόχρωση λευκή) (Πίν.αα2).
3. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) συρόμενων θυρών μετά των απαραίτητων μηχανισμών κύλισης και στερέωσης (να διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας) (Πίν.αα3).
4. Προμήθεια και τοποθέτηση παραθύρου αλουμινίου (συμπεριλαμβανομένων των υαλοστασίων) στο σημείο εκείνο της κατασκευής το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία(Πίν.αα3).

Α/Α 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 1  Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm.Συμπεριλαμβάνονται υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως (μόνωση, σκελετός)
 40
 2  Βαφή επιφανειών γυψοσανίδας με ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού κατάλληλο
για υγειονομικές μονάδες (περιλαμβάνεται η προεργασία των επιφανειών,
σπατουλάρισμα κλπ)
 100
 3  Θύρες 80x190 από ξυλεία τύπου Σουηδίας, συρόμενες, μονόφυλλες, πλήρεις με
τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm, πλαίσια θυροφύλλων
5x13 cm, κόντρα - πλακέ πάχους 5mm, με πλήρη μηχανισμό κύλισης
(ρουλεμάν), και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας, μικροϋλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και
τοποθέτηση χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών χρωμέ(να περιλαμβάνονται).
Απόχρωση όμοια με αυτή των υφιστάμενων θυρών των λοιπών ιατρείων.
 2
 4  Παράθυρο αλουμινίου συρόμενο, επάλληλο με ανασυρόμeνο το ένα ή και τα
δύο φύλλα συμπεριλαμβανομένων των υαλοστασίων διαστάσεως 1,20x0,70m.
Λευκής απόχρωσης.
 1

Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται: η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου όπως και όλα τα υλικά, οι εργασίες και οι ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας (να φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ).
Καθώς θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως στους υπό διαμόρφωση χώρους θα υπάρχει απόλυτη συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου και του φορέα.
Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και πάντοτε υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
Δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο του νοσοκομείου για κάθε ενδιαφερόμενο: καθημερινά 7.00-15.00 (Τηλ. Επικ. 2682361316 κ.Δρόσου Ελένη).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ