Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2019 11:12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.36/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του ΠΠΥΥ 2018 Για υπηρεσίες διαχειριστικου ελέγχου –λογιστικές υπηρεσίες (Εσωτερικός έλεγχος) με CPV: 79211000-6 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.36/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του ΠΠΥΥ 2018 Για υπηρεσίες διαχειριστικου ελέγχου –λογιστικές υπηρεσίες (Εσωτερικός έλεγχος) με  CPV: 79211000-6 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 4.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για χρονικό διάστημα ενός έτους και με δικαίωμα του νοσοκομείου (δικαίωμα προάιρεσης) να την παρατείνει για ένα έτος  με μονομέρή απόφαση του πριν από τη λήξη αυτή με τους ίδους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι:

Συνολική δαπάνη και για τα δύο έτη :  9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Διαβάστηκε 168 φορές