ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΑΔΑ: 7ΖΡΗ469079-279

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ              ΑΔΑΜ: 18PROC002813619

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                           ΗΜ/ΝIA :16/3/2018

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                             

Πληροφορίες:.. : Δρόσου Χ.                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2763

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                              

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ.            :      48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ με CPV 79713000-5 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής( χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.350,00  συμπ/νου ΦΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                            ΑΔΑ: ΩΧ1Υ469079-ΧΟΓ
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                       ΑΔΑΜ: 18PROC002812380
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π..                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2754
ΤΗΛ.:……….....2682361310-308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………...: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.17/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια διάφορων ψυκτικών υλικών (CPV34913000-0) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.400,00€ , προμήθεια χρωμάτων (CPV2400000-6) , μεντεσέδων κλπ (CPV44500000-5) συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.750,00€ ,προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων(CPV44115210-4) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.500,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου .

                                                                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                           ΑΔΑ: 6Χ6Ψ469079-ΩΡΣ
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                      ΑΔΑΜ: 18PROC002772654
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π.                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2241/2-03-2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310-308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………...: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.12/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (CPV31681410-0) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας και 500,00€ για το ΚΕΦΙΑΠ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΔΑ : ΩΧΕΤ469079-ΔΓΡ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                          Πρέβεζα: 15-03-2018
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                    Αριθ. Πρωτ.: 2734
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τμήμα: :OIKONOMIKO
Πληροφορίες :Σπανού Α.
Τηλ. :2682361310
Φαξ :2682024837
Ταχ. Διεύθ. :Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας


Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
2. Το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) αρθ.57 σύμφωνα με το οποίο «από 1/7/2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/204(Α΄160), πλήν των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138-139, 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ».
3. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ. 160/8-08-2014) «Μέτρα ανάπτυξης και στήριξης της ελληνικής νομοθεσίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
5. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
9. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Την με αριθμ 11/2018 διακήρυξη για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό (CPV33696200-7) συνολικού προϋπολογισμού 69.519,86 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της 19-03-2018.
12. Τα αιτήματα εταιριών για παροχή διευκρινήσεων επι των επι μέρους προϋπολογισμών και επι των ζητουμένων ποσοτήτων τεστ του ανωτέρω σχετικού διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τις 26-3-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 και της ημερομηνίας αποσφράγισης για της 26-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ωρα 1.00 προκειμένου οι ενδιαφερόμενες εταιρίες να λάβουν υπόψη τις κάτωθι διευκρινήσεις για την ορθή σύνταξη της προσφοράς τους.


Α. Σχετικά με τον προϋπολογισμό των επιμέρους τμημάτων του διαγωνισμού:
1)Για την κατηγόρια Α1. Προμήθεια Αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού Για προσδιορισμό ομάδων αίματος και διασταυρώσεων, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 25.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2)Για την κατηγόρια Α2. Προμήθεια Αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού Για εξετάσεις HBSAG-HCV-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ και για ανίχνευση ιού HTLV/11 –ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΌΣ ΕΛΕΓΧΟΣ,ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 21.519,86 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3)Για την κατηγορία Α3. Προμήθεια Αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού Για προσδιορισμό πήξεως αίματος ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 23.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Β. Σχετικά με τη ζητούμενη ποσότητα εξετάσεων στην κατηγορία Α3 Προμήθεια Αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού Για προσδιορισμό πήξεως αίματος σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των ζητουμένων εξετάσεων συμπεριλαμβάνει τον διπλό έλεγχο των εξετάσεων και ως εκ τούτου αφορά το τελικό αποτέλεσμα ζητουμένων εξετάσεων.
Γ. Σχετικά με την προμήθεια αντιδραστηρίων της ομάδας Α1.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΛΗΣ Η ΣΤΗΛΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ εκ παραδρομής ζητούνται στη σελίδα 12 της διακήρυξης στην προδιαγραφή 6 Τα αντίστοιχα Coombs control 1700 τα οποία αντικαθίστανται με τα αντίστοιχα tips για ηλεκτρικές πιπέτες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
                                                                                                                ΑΔΑ: 67ΛΞ469079-ΓΔ4

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                           ΑΔΑΜ: 18PROC002759232                      
Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2360/6-03-2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015
Για υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων (CPV 50750000-7) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: καθαρή αξία 4.000,00 και 4.960,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΩΕΖΑ                                       ΑΔΑ: ΨΦΡΗ469079-ΛΡΜ
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                ΑΔΑΜ: 18PROC002752206
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2301/2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310-308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………...: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.11/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015
Για την προμήθεια αντιδραστηρίων ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΏΝ ΤΕΣΤ με συνοδό εξοπλισμό (CPV33696200-7)  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: καθαρή αξία 56.064,40 και 69.519,86 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                   ΑΔΑ: ΩΦΚ1469079-Ζ8Ω
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                               ΑΔΑΜ: 18PROC002750889
Πληροφορίες:.. : Δρόσου Χ., Σπανού Α.                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2244/5-03-2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310-308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………...: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.13/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την Ολοκλήρωση λειτουργίας της πισίνας στο χώρο του ΚΕΦΙΑΠ (CPV43324100-1), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              ΑΔΑ: 6Χ6Ψ469079-ΩΡΣ
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                         ΑΔΑΜ: 18PROC002746280
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π..                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2241/2-03-2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310-308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………...: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.12/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (CPV31681410-0) για την κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00€ για
το Γ.Ν. Πρέβεζας και 500,00€ για το ΚΕΦΙΑΠ.

                                                                                                        ΑΔΑ: 6ΞΡΖ469079-5ΣΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΑΔΑΜ: 18PROC002744261

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         Αρ. Πρωτ. 2225/2-3-2018

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                        α/α Συστήματος :54940

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δρόσου Χ., Σπανού Α.                                                 

Τηλ: 2682361310

FAX: 26820-24837

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 36/Α/2017

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΥ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΜΕ CPV: 15811100-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 9/04/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 9/4/2014 Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 33.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Μέχρι 15 ημέρες
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Partly Cloudy

13°C

Preveza

Partly Cloudy

Humidity: 72%

Wind: 22.53 km/h

  • 20 Mar 2018

    Showers 16°C 11°C

  • 21 Mar 2018

    Showers 16°C 12°C

« Μάρτιος 2018 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31