ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

                                                                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                           ΑΔΑ: 6Χ6Ψ469079-ΩΡΣ
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                      ΑΔΑΜ: 18PROC002772654
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π.                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ.:2241/2-03-2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310-308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………...: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.12/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (CPV31681410-0) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας και 500,00€ για το ΚΕΦΙΑΠ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΔΑ : ΩΧΕΤ469079-ΔΓΡ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                          Πρέβεζα: 15-03-2018
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                    Αριθ. Πρωτ.: 2734
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τμήμα: :OIKONOMIKO
Πληροφορίες :Σπανού Α.
Τηλ. :2682361310
Φαξ :2682024837
Ταχ. Διεύθ. :Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας


Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
2. Το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) αρθ.57 σύμφωνα με το οποίο «από 1/7/2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/204(Α΄160), πλήν των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138-139, 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ».
3. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ. 160/8-08-2014) «Μέτρα ανάπτυξης και στήριξης της ελληνικής νομοθεσίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
5. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
9. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Την με αριθμ 11/2018 διακήρυξη για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό (CPV33696200-7) συνολικού προϋπολογισμού 69.519,86 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της 19-03-2018.
12. Τα αιτήματα εταιριών για παροχή διευκρινήσεων επι των επι μέρους προϋπολογισμών και επι των ζητουμένων ποσοτήτων τεστ του ανωτέρω σχετικού διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τις 26-3-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 και της ημερομηνίας αποσφράγισης για της 26-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ωρα 1.00 προκειμένου οι ενδιαφερόμενες εταιρίες να λάβουν υπόψη τις κάτωθι διευκρινήσεις για την ορθή σύνταξη της προσφοράς τους.


Α. Σχετικά με τον προϋπολογισμό των επιμέρους τμημάτων του διαγωνισμού:
1)Για την κατηγόρια Α1. Προμήθεια Αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού Για προσδιορισμό ομάδων αίματος και διασταυρώσεων, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 25.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2)Για την κατηγόρια Α2. Προμήθεια Αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού Για εξετάσεις HBSAG-HCV-ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ και για ανίχνευση ιού HTLV/11 –ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΌΣ ΕΛΕΓΧΟΣ,ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 21.519,86 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3)Για την κατηγορία Α3. Προμήθεια Αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού Για προσδιορισμό πήξεως αίματος ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 23.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Β. Σχετικά με τη ζητούμενη ποσότητα εξετάσεων στην κατηγορία Α3 Προμήθεια Αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού Για προσδιορισμό πήξεως αίματος σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των ζητουμένων εξετάσεων συμπεριλαμβάνει τον διπλό έλεγχο των εξετάσεων και ως εκ τούτου αφορά το τελικό αποτέλεσμα ζητουμένων εξετάσεων.
Γ. Σχετικά με την προμήθεια αντιδραστηρίων της ομάδας Α1.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΛΗΣ Η ΣΤΗΛΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ εκ παραδρομής ζητούνται στη σελίδα 12 της διακήρυξης στην προδιαγραφή 6 Τα αντίστοιχα Coombs control 1700 τα οποία αντικαθίστανται με τα αντίστοιχα tips για ηλεκτρικές πιπέτες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ