ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                            Πρέβεζα : 16/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                     Αρ. Πρωτ. 10115
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Tμήμα……..:Οικονομικό Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης και εξοπλισμού υποσταθμού του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.10023/15-11-2017 αίτημα για εργασίες στον υποσταθμό μέσης τάξης του Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 23/11/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 12.00μ.μ για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού μέσης τάσης του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1400€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ0879). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών-υλικών συνολικού προϋπολογισμού 2500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ1429). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Για την πραγματοποίηση των εργασιών στον υποσταθμό μέσης τάσης του νοσοκομείου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εμπειρία (να υποβληθεί στην οικονομική προσφορά) τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε έργα κατασκευής και συντήρησης υποσταθμών Μ.Τ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Α.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ Μ.Τ. ΤΟΥ Γ.Ν.Π.:

Α/Α

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΣΥΜΠ. ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ)

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

1

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΕΜ.

3

 

2

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΤΕΜ.

2

 

3

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΕΜ.

2

 

4

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΗ

ΤΕΜ.

3

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

ΦΠΑ (24%)

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

 

 Β.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

 

ΦΠΑ (24%)

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                      Πρέβεζα :16/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                Αρ. Πρωτ.10114
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Tμήμα……..: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.10025/15-11-2017 Πρωτογενές Αίτημα για προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως Πέμπτη 23/11/2017 ημέρα Πέμπτη 11.00, λόγω του κατεπείγοντος συνολικού προϋπολογισμού 1800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1429) .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩN.

Α/Α

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Φωτιστικό σώμα μηχανοστασίου

τεμ.

1

2

Κομβιοδόχος συντήρησης οροφής θαλάμου (να διαθετει κομβία κίνησης συνεχούς πίεσης, διακόπτη stop άμεσης ανάγκης  και ρευματοδότη)

τεμ.

1

3

Ολισθητήρας εμβόλου κινητηρίου συγκροτήματος

τεμ.

4

4

Κώνοι συρματοσχοίνων ανάρτησης θαλάμου

τεμ.

6

5

Κοιλοδοκός και ελαστική επικάθηση πυθμένα φρέατος

τεμ.

2

6

Κομβιοδόχος συντήρησης μηχανοστασίου

τεμ.

1

7

Προστατευτική ποδιά θύρας θαλάμου

τεμ.

1

8

Κομβίο εντολής

τεμ.

1

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                         

                                                                                                              ΑΔΑ: 6Φ5Φ469079-ΒΞΟ      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Πρέβεζα: 16-11-2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 10095
6η Υ.ΠΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες : Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Ταχ. Διεύθ.: Σελευκείας 2
48100, Πρέβεζα


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας


Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
2. Το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) αρθ.57 σύμφωνα με το οποίο «από 1/7/2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/2014(Α΄160), πλήν των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138-139, 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ».
3. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ. 160/8-08-2014) «Μέτρα ανάπτυξης και στήριξης της ελληνικής νομοθεσίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
5. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
9. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν.2286/1996 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
11. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
12. H με αρ. 4708/16-09-2016 (ΦΕΚ Β2937) έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους 2015.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 7417/4-10-2017 απόφαση της 6ης ΥΠΕ περί έγκρισης της τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2015.
14. Το με αριθμ. 24/(θέμα 2)31-10-2017 πρακτικό του Δ.Σ σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού του ΠΠΥΥ2015 για την προμήθεια αερίων και οξυγόνου.
15. Την με αριθμ 31/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρού οξυγόνου και αερίων σε φιάλες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 20-11-2017.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 10015/15-11-2017 ένσταση της εταιρίας SOL HELLAS A.E κατά των όρων της διακήρυξης.
17. Το με αριθμ πρωτ. 10076/16-11-2017 διαβιβαστικό του νοσοκομείου μας περί συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων στις 17-11-2017 για την εξέταση της εν λόγω ένστασης.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό προμήθεια υγρού οξυγόνου και
αερίων σε φιάλες της με αριθμ 31/2017 διακήρυξης. Η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών θα ανακοινωθεί σε επόμενη απόφαση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Πρέβεζα 16/11/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα…....…. :  Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :   Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ………...   :   26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax …….….   :  26820 24837
E-mail…......  :   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                          
Tαχ. Δ/νση ..  :   Σελευκείας 2, 481 00, Πρέβεζα    

                                                                                                                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση <Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου>, (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:  01/11/2017 -  15/11/2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ