Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2018 11:13

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο Γ.Ν. Πρέβεζας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                  Πρέβεζα :03/09/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                            Αρ. Πρωτ.7957
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 11/09/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ 12.00π.μ για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου(χώρος έκπλυσης κάδων) στο Γ.Ν. Πρέβεζας στο Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 760,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ0863).
Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Για την πραγματοποίηση των εργασιών όπως περιγράφονται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή μπορούν να συμμετέχουν:


ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
Οι εργασίες αφορούν διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συνολικής επιφανείας 10m2 περίπου τόσο για τον ευπρεπισμό του στο σημείο αυτό όσο και για τη διαμόρφωση φρεατίου καθαρισμού των κάδων μεταφοράς απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι:
1.Αποξήλωση τμήματος υπάρχοντος κρασπέδου.
2.Κατασκευή εξομαλυντικών στρώσεων από σκυρόδεμα C12/15.
3.Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, λευκές, λείας επιφάνειας, διαστάσεων 50x50 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm (όμοιου πάχους με τους υπάρχοντες αρμούς για ομοιομορφία) καθώς και διαμόρφωση και κατασκευή ράμπας σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
4.Κατασκευή μεταλλικής εσχάρας φρεατίου 100x100cm με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, με καπάκι ανοιγόμενο προς την κατεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και με κατάλληλη διαμόρφωση αν απαιτηθεί (πρόσθετο ύψος) του υπάρχοντος φρεατίου.
5.Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση παράπλευρου ρείθρου μήκους 15m για τη δημιουργία ρήσεων για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων.

ΓΕΝΙΚΑ
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με την έγκριση της επίβλεψης.
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνουν δε κάθε εργασία, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά.
Οι εργασίες υδραυλικής φύσεως θα πραγματοποιηθούν με αυτεπιστασία από τους υπαλλήλους του Τεχνικού Τμήματος του νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να φροντίσει για την αποφυγή ζημιών στον χώρο αλλά και για την συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης από το χώρο του Νοσοκομείου.
Όλες οι εργασίες, θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο και τρόπο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία του χώρου.
Χρόνος περαίωσης δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάθεση των εργασιών.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 211 φορές